Regulamin sprzedaży online

 

I. Definicje

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do Rejestracji w sklepie online e-adventurefashion.pl i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (z logowaniem lub bez logowania) lub korzysta z innych usług sklepu online www.adventurefashion.pl (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Butiki Adventure fashion – butik prowadzi sprzedaż stacjonarną w Poznaniu przy ulicy Piekary 16, 

www.adventurefashion.pl– sklep online prowadzony przez AP Adventure

Asortyment – towar oferowany przez AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań w sklepie online www.adventurefashion.pl.

Asortyment „coming soon” – towar, który będzie dostępny w sklepie online e-adventurefashion.pl; w momencie dotarcia Asortymentu „coming soon” do Butiku Adventure fashion i wprowadzenia ich do sklepu online www.adventurefashion.pl, Asortyment „coming soon” zmienia status na Asortyment „Nowość” i zaczyna być dostępny zarówno w Butiku ADVENTURE FASHION jak i w sklepie online e-advneturefashion.pl. Cena przy Asortymencie „coming soon” jest ceną orientacyjną i może ulec zmianie przy zmianie statusu na „Nowość”. Cena orientacyjna – wskazana w PLN wartość Asortymentu „coming soon” określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w walucie EURO, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Asortymentu „coming soon”. W momencie zmiany statusu Asortymentu na „Nowość” cena orientacyjna zostanie przeliczona na cenę aktualnie obowiązującą.

Cena aktualnie obowiązująca – wskazana w PLN wartość Asortymentu określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w EURO zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień wprowadzenia Asortymentu do sklepu online www.adventurefashion.pl i zmiany statusu Asortymentu na „Nowość”.

Rejestracja – proces zakładania Konta w sklepie online www.adventurefashion.pl przez Klienta.

Formularz Rejestracji – usługa dostępna w sklepie online www.adventurefashion.pl, za pomocą, której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy Konto, przy użyciu którego może dokonywać w sklepie online www.adventurefashion.pl m.in zakupu Asortymentu.

Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający dane osobowe Klienta, historię Zamówień, listę wybranych produktów dostępnych w sklepie online www.adventurefashion.pl.

Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna w sklepie online www.adventurefashion.pl, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, jednocześnie nieposiadający Konta, może dokonać w sklepie online www.adventurefashion.pl zakupu Asortymentu.

Zamówienie bez logowania do Konta - proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w Formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

Formularz Zwrotu - dokument dostępny w sklepie online www.adventurefashion.pl, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe dokonuje zwrotu w sklepie online www.adventurefashion.pl zakupionego Asortymentu.

Formularz Wymiany - dokument dostępny w sklepie online www.adventurefashion.pl, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe dokonuje wymiany w sklepie online www.adventurefashion.pl zakupionego Asortymentu.

Formularz Reklamacji - dokument dostępny w sklepie online www.adventurefashion.pl, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe dokonuje reklamacji w sklepie online www.adventurefashion.pl zakupionego Asortymentu.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż w sklepie online www.adventurefashion.pl

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Sklep online www.adventurefashion.pl prowadzony jest przez AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań a Klientami umów sprzedaży Asortymentu, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu online www.adventurefashion.pl.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu online www.adventurefashion.pl. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych sklepu online www.adventurefashion.pl. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie online www.adventurefashion.pl konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. 

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie sklepu online www.adventurefashion.pl, odnoszące się do Asortymentu (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie sklepu online www.adventurefashion.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu V ust. 6 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu Zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu V ust. 6 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie online e-adventurefashion.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnego Asortymentu. 

6. Klienci mają możliwość zakupu Asortymentu w sklepie online www.adventurefashion.pl niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

7. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań.

8. Klienci mają możliwość wymiany lub zwrotu wcześniej zakupionego Asortymentu, w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta) poprzez wypełnienie Formularza Wymiany lub Formularza Zwrotu dostępnego na stronie sklepu online e-adventurefashion.pl i wysłanie go wraz z wymienianym/zwracanym produktem/produktami na adres AP Adventure ul.Piekary 16/102, 61-823 Poznań

9. Promocje w sklepie online www.adventurefashion.pl nie podlegają łączeniu się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

III. Zasady i warunki korzystania ze sklepu online www.adventurefashion.pl 

1. Warunkiem korzystania z usług sklepu online www.adventurefashion.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie, Klient akceptuje treść Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówień.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16/102, 61-823 Poznań nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

3. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16/102, 61-823 Poznań podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas Rejestracji oraz podczas składania Zamówień.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sklepu online e-adventurefashion.pl, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań;

c) korzystania z usług oferowanych przez AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu online www.adventurefashion.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

5. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań może pozbawić Klienta prawa korzystania ze sklepu online www.adventurefashion.pl, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług sklepu online www.adventurefashion.pl, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań. 

6. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Asortyment jest dostępny w magazynie AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej sklepu online www.adventurefashion.pl, odnoszącej się do konkretnego Asortymentu. W przypadku braku dostępności Zamówionego Asortymentu, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany Zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z Zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. W przypadku anulowania opłaconego już Zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za Zamówiony Asortyment, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu Zamówienia, tą samą formą płatności, którą wybrał Klient podczas składania Zamówienia w przypadku płatności w systemie PAYU, natomiast w przypadku tradycyjnego przelewu i za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

IV. Zasady Rejestracji

1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego w sklepie online www.adventurefashion.pl, w którym Klient podaje swoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres email, dzień i miesiąc urodzenia (opcjonalnie), płeć oraz nadaje swoje indywidualne hasło. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Klient otrzymuje je wiadomość na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym z potwierdzeniem Rejestracji. Potwierdzenie jest jednoznaczne z aktywacją indywidualnego Konta, z którego Klient może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.

2. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta, powinien wysłać wiadomość poprzez Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania sklepu online www.adventurefashion.pl, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym chęć zmiany hasła, a następnie druga wiadomość e-mail z wygenerowanym nowych hasłem.

3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym, adresy dostaw i dane do rozliczeń, historię zakupów dokonywanych w sklepie online www.adventurefashion.pl, rachunki, kody rabatowe, listę wybranych produktów dostępnych w sklepie online www.adventurefashion.pl. (lista życzeń), listę produktów niedostępnych, co do których Klient wyraził zainteresowanie w zakresie kolejnej dostawy.  

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy Formularza dostępnego w sklepie online www.adventurefashion.pl, w przypadku ich zmiany. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.

5. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.

6. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas Rejestracji.

7. Klient oświadcza, że dane podane w Formularzu Rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 

V. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

1. Zamówienie od Klienta jest przyjmowane przez sklep online www.adventurefashion.pl za pośrednictwem Formularza Zamówień, z możliwością wybrania przez Klienta złożenia Zamówienia z logowaniem do Konta, jak i Zamówienia bez logowania do Konta.

2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 13:00.

3. Zamówienie z logowaniem do Konta polega na wyborze i czasowej rezerwacji Asortymentu do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.

4. Zamówienie bez logowania do Konta polega na wyborze i czasowej rezerwacji Asortymentu do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w Formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

5. Złożenie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”) stanowi ofertę Klienta złożoną AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia Asortymentu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że Zamówienie dotarło do sklepu online www.adventurefashion.pl i jest przygotowywane. W kolejnej wiadomości e-mail Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdza zawarcie umowy sprzedaży Asortymentu z Klientem. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w zamówieniu, jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.

7. Jeśli Zamówienie zostaje złożone z wybraną formą płatności „płatność online” w dniach roboczych od wtorku do piątku rezerwacja wybranych produktów obowiązuje do 1 godziny. W przypadku braku wpłaty za złożone Zamówienie, po przekroczeniu czasu rezerwacji, Zamówienie otrzymuje status „anulowane”, a Asortyment ponownie jest dostępny w sklepie online www.adventurefashion.pl. Wiadomość o anulowaniu Zamówienia jest wysłana do Klienta na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, jeśli dokonuje Zamówienie z logowaniem lub na adres e-mail podany w zamówieniu, jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.

8. Jeśli Zamówienie zostaje złożone z wybraną formą płatności „płatność online” w dniach od piątku do poniedziałku oraz w święta rezerwacja wybranych produktów obowiązuje do 12 godzin. W przypadku braku wpłaty za złożone Zamówienie, po przekroczeniu czasu rezerwacji, Zamówienie otrzymuje status „anulowane”, a Asortyment ponownie jest dostępny w sklepie online e-adventurefashion.pl. Wiadomość o anulowaniu Zamówienia jest wysłana do Klienta na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w zamówieniu, jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.

9. W Zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Asortymentu, formy płatności oraz jego dostawy, a także podaje adres dostawy (lub wybiera go z zapisanych w Koncie) i ewentualnie dane do faktury, jeżeli Klient zgłosił chęć jej otrzymania. Po złożeniu Zamówienia zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko wyjątkowo, po uzyskaniu zgody AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań oraz przed wydaniem Asortymentu przewoźnikowi/kurierowi lub innemu podmiotowi, który będzie dostarczał Zamówiony Asortyment.

10. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który wysyłany jest do Klienta wraz z Zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest także faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.

11. Orientacyjny termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranej przez Klienta formy płatności 

b) dnia tygodnia (roboczy/święto) złożenia Zamówienia;

c) dostępności Asortymentu.

12. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia, poprzez przesłanie do AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Asortymentu.

14. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

15. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań zastrzega, że w przypadku Zamówienia z logowaniem do Konta bądź Zamówienia bez logowania do Konta, już złożonego na wybrany Asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Klient zdecyduje się na inny model powinien ponownie złożyć Zamówienie z logowaniem do Konta bądź Zamówienie bez logowania do Konta na alternatywny Asortyment jednocześnie niezwłocznie informując mailowo bądź telefonicznie sklep online www.adventurefashion.pl.

 

VI. Ceny asortymentu i koszty dostawy

1. Wszystkie ceny Asortymentu zamieszczone w sklepie online e-adventurefashion.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny Asortymentu nie obejmują kosztów transportu i dostawy Asortymentu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronach sklepu online www.adventurefashion.pl. 

3. Koszt dostawy Asortymentu ponosi Klient i jest on doliczany do wartości Zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i formy płatności wybranego przez Klienta.

4. Cena podana przy każdym Asortymencie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Sklep online www.adventurefashion.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Asortymentu będącego w ofercie sklepu online www.adventurefashion.pl - dotyczy to całego Asortymentu a w szczególności tego, który zmienia swój status z Asortymentu „coming soon” na Asortyment „nowość” z orientacyjnej na aktualnie obowiązującą, zgodnie z definicjami Rozdziału I niniejszego regulaminu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Asortymentu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Koszty dostawy Asortymentu zostaną uwzględnione w paragonie fiskalnym wysyłanym do Klienta wraz z Zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest także faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.

 

VII. Płatności i kody rabatowe

1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych w sklepie online www.adventurefashion.pl.

2. W przypadku wybranego Asortymentu sklep online www.adventurefashion.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.

3. W przypadku wybranych sposobów dostawy oraz w zależności czy dostawa jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej czy do krajów Unii Europejskiej, sklep online www.adventurefashion.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za Zamówienie.

4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od sklepu online www.adventurefashion.pl lub karty podarunkowej otrzymanej w Butiku Adventure fashion przy ul.Piekary 16 w Poznaniu. 

5. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań organizuje promocje okazjonalne i czasowe z wykorzystaniem kodów rabatowych. Szczegóły dotyczące aktualnych promocji są zamieszczane w zakładce Regulaminy Promocji.

 

VIII. Dostawa asortymentu

1. Dostawa Asortymentu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta (kurier bądź odbiór osobisty) i określony w Zamówieniu.

2. Dostawa Asortymentu możliwa jest zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i w krajach Unii Europejskiej.

3. Przy odbiorze Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Klient i kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadamia się o powyższym fakcie AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań.

4. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Asortymentu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.

5. Wszystkie przesyłki wysyłane przez firmę AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań są dodatkowo ubezpieczone, wartość ubezpieczenia w przypadku wysyłek na terenie Polski wynosi 50 000 zł, a przesyłek w krajach Unii Europejskiej 10 000 zł. W przypadku zaginięcia bądź uszkodzenia paczki, zostanie zwrócona równowartość zamówienia.

 

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Cały Asortyment dostępny w sklepie online www.adventurefashion.pl pochodzi z legalnego źródła, jest oryginalny i posiada gwarancję jakości producenta.

2. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań ma obowiązek dostarczyć Klientowi Asortyment wolny od wad.

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Asortymentu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Klientowi przysługuje prawo korzystania z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i złożenia reklamacji w sklepie online www.adventurefashion.pl w związku z niezgodnością Asortymentu z umową sprzedaży.

6. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie wadliwego Asortymentu, jak również innego Asortymentu niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie Zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Asortymentów.

7. Reklamację należy złożyć poprzez wypełnienie Formularza Reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu online e-adventurefashion.pl i wysłanie go wraz z reklamowanym produktem/produktami na adres Adventure fashion ul.Piekary 16, 61-823 Poznań.

8. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres wysyłki oraz adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, numer Zamówienia, wybraną formę płatności, numer konta, datę zakupu, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań zwróci się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.

10. Jeżeli zakupiony Asortyment jest niezgodny z umową, Klient może:

a) żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę;

b) żądać wymiany Asortymentu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów;

c) żądać odpowiedniego obniżenia ceny Asortymentu;

d) odstąpić od umowy.

11. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Asortymentu od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Asortymentu ponosi AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań.

13. Jeśli wadliwy Asortyment zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas sklep online www.adventurefashion.pl zwraca koszty odesłania wadliwego Asortymentu poniesione przez Klienta oraz na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Asortyment. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy zwrotowi podlegają cena Asortymentu, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z dostawą Asortymentu do Klienta oraz odesłaniem Asortymentu do sklepu online www.adventurefashion.pl.

14. Zwrot należności nastąpi tą samą formą płatności, którą wybrał Klient podczas składania Zamówienia w przypadku płatności w serwisie PayU na rachunek bankowy klienta w wypełnionym Formularzu Reklamacyjnym. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu. W przypadku zwrotu należności, punkty naliczone w ramach Programu Lojalnościowego za to Zamówienie zostaną odjęte.

15. Sklep online www.adventurefashion.pl odpowiada za niezgodność Asortymentu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Asortymentu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Asortymentu. Klient traci uprawnienia do żądania doprowadzenia Asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Asortymentu z umową nie zawiadomi o tym sklepu online www.adventurefashion.pl  

16. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.

 

X. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Asortymentu kupionego w sklepie online www.adventurefashion.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta). Odstąpienia należy dokonać poprzez wypełnienie Formularz Zwrotu dostępnego na stronie sklepu online www.adventurefashion.pl i wysłanie go wraz ze zwracanym produktem/produktami na adres Adventure fashion ul.Piekary 16, 61-823 Poznań.. Koszt wysyłki zwracanych produktów ponosi Klient. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

2. Asortyment powinien zostać odesłany przez Klienta na adres podany przez AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań w opakowaniu, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia czy otrzymany Asortyment jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta, w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą, a AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt dostawy Asortymentu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez AP Adventure).

4. Zwracany Asortyment musi być kompletny i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Asortymentu, zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem). Klient powinien się liczyć z możliwością wykonania prawa odstąpienia i dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:

a) Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b) Asortymentu, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony, np. bielizna osobista, stroje kąpielowe.

6. Zwracany Asortyment należy w miarę możliwości odsyłać razem z otrzymanym z nim paragonem fiskalnym lub fakturą. Koszt transportu Asortymentu, zarówno na terenie Polski jak i Unii Europejskiej, zwróconego przez Klienta pokrywa Klient. 

7. Zwrot należności nastąpi tą samą formą płatności, którą wybrał Klient podczas składania Zamówienia w przypadku płatności w serwisie PayU, na  rachunek bankowy w wypełnionym Formularzu Zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu. 

8. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu. 

9. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy jednorazowego kodu rabatowego, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a ponowne użycie jednorazowego kodu rabatowego przy kolejnym zamówieniu nie będzie już możliwe.

10. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Asortymentu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza wskazany w ust. 5.

 

 

XI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych w sklepie online www.adventurefashion.pl jest AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań

2. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań może przetwarzać dane osobowe Klientów tylko i wyłącznie po odpowiednim wyrażeniu zgody przez Klienta oraz zgodnie z przekazanymi Klientowi celami przetwarzania (np. wysyłka newslettera) i postanowieniami Regulaminu. 

3. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań może przekazywać dane osobowe Klientów podmiotom z nim współpracującym tylko i wyłącznie do realizacji założonych celów (np. wysyłka newslettera) na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31.Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.) 

4. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań może przekazywać dane osobowe Klientów m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Zamówienia lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie.

5. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662), dokonywania ich zmiany oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

7. Złożenie Zamówienia z logowaniem do Konta lub Zamówienia bez logowania do Konta jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wyłącznie związanych z realizacją Zamówienia.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9. Dane z kart płatniczych używanych do dokonywania transakcji w związku z zakupami dokonywanymi w serwisie nie są przetwarzane przez AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań.

10. Za zgodą Klienta sklep online www.adventurefashion.pl:

a) realizuje Zamówienia (w tym zwrot, wymianę i reklamację);

b) przesyła informację handlową, tzw. „newsletter”, zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Zgoda taka obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr.171 poz. 1800 z późn. zm.);

c) realizuje usługę Programu Lojalnościowego.

11. Klient w każdym momencie może cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

12. Sklep online e-adventurefashion.pl wykorzystuje pliki cookies. 

13. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182, 1662) w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną stosuje się ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204) zgodnie z jej postanowieniami.

14. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto, korzystając z odpowiedniej funkcji w panelu Moje konto.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronie sklepu online www.adventurefashion.pl 

2. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do sklepu online e-adventurefashion.pl (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w sklepie online www.adventurefashion.pl) lub podczas składania Zamówienia bez logowania.

3. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Asortymentu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin wiążący w dacie złożenia Zamówienia.

4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Butiku Adventure fashion oraz sklepu online www.adventurefashion.pl), układu i kompozycji stron internetowych sklepu online www.adventurefashion.pl, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań. 

5. Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań może rozwiązać umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.

7. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 16, 61-823 Poznań przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

8. AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 11, 61-823 Poznań nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w sklepie online www.adventurefashion.pl w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.

9. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 11, 61-823 Poznań na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 11, 61-823 Poznań, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in: 

a) zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 11, 61-823 Poznań;

c) pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a AP Adventure sp. z o.o z siedziba przy ulicy Piekary 11, 61-823 Poznań udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Klient ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 rok, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

12. W przypadku gdy któreś z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub w inny sposób wadliwe, w całości lub w części, pozostałe postanowienia zachowują moc obowiązującą w najszerszym możliwym zakresie. 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.